Intro

DK

Introduktion til geschiebe

historik 


/Pavobeisselinopsis obliata(KADE),

Bryozoa

(research og redigering,

Mogens K Hansen, Fynske fossilsamlere, marts og november 2009)

Geschiebe

historik, FF, består af 7 filer 


·        

Introduktion til geschiebe historik

(DK, D, UK)/

·         

Geologisk tidstavle/

·         

Index/

·         

Palæontologi, Skandinavien/

·         

Palæontologi, Tyskland, Baltikum, Rusland/

·        

Palæontologi, England, Benelux, Frankrig, (Schweiz, Østrig), Canada,

USA, (Australien)/

·         

Glacial/kvartær geologi

og stratigrafi 

Formålet

med oversigten er at skabe et overblik over forskellige palæontologer/forfattere,

deres arbejdsområder beskrevet ud fra deres artikler/værker, samt sætte

eventuel fulde navn og data på hver enkelt forfatter. Hvad gemmer sig bag

navnet?

Årstal

og periode på de enkelte forfatteres artikler/værker kan dække hele deres

videnskabelige arbejde, men oftest er kun udsnit af udsendte værker og artikler

angivet, eks. hvis området kun dækker undersøgelse og bestemmelse af

nordvesteuropæisk stratigrafi eller fossile fauna

En

anden grundidé er at sætte samtlige forfattere ind i tidsperioder á 25 år,

bl.a. for at se, hvilke andre samtidige forskere, der har domineret eller påvirket

dette naturvidenskabelige område

Det

skal her bemærkes, at størstedelen af forfatterne fik udgivet deres materiale

i deres samtid; for andre gælder at deres artikler kun har cirkuleret i en begrænset,

smal kreds, men af eftertiden har opnået en langt større, international bevågenhed

Ved

at sætte forfattere/forskere og enkelte samlere op i et kronologisk forløb,

kan en natur-videnskabelig proces samtidig følges. Nogle udgivelser skaber ny

brugbar viden på mange niveauer, og er eventuel den første beskrivelse af et

fund/fundgruppe med mulig holotype

Andre

udgivelser opnår kun kortvarig brug, fordi andre, nyere artikler rækker længere

frem.

Andre

følgevidenskaber bidrager desuden til palæontologisk forskning, fra biologi

til geografi

Palæontologien

kan således følges fra renæssancen frem til i dag, og følger samtidens

filosofiske og politiske strømninger

Kun

i de 4 store oversigter, kan man desuden se, at en del kvindelige

forskere/samlere er oplistet. Store arbejder er lavet over mikrofauna, bl.a.

bryozoer og brachiopoder, men også omkring vertebrater som fisk og tetrapoder

Geologisk

tidstavle giver en kort,

historisk gennemgang af de første beskrivelser (og senere, større undersøgelser)

for periodernes mange termer

Index

fortæller om en given

forsker/evt. samler er omtalt, og hvor man skal lede efter denne i de 3 palæontologiske

oversigter

(eks.

K. HUCKE, 1917-67, D, 2 = Tyskland, perioden 1901-25), eller A.A. ÖPIK,

1927-79, EST, AUS, 2 = Estland, evt. Australien, perioden 1926-50)

For

istiden er alle navngivne samlet under Glacial (Glac)

Sidste

tal efter et navn, 1-4 refererer til i hvilken gruppe, der skal søges

Palæontologi,

Skandinavien, 1 med ca. 560 navne (tidl. ca. 450 navne). Danmark (DK),

Sverige (S), Norge (N), Finland (SF), Island (ISL)

Palæontologi,

Tyskland, Baltikum og Rusland, 2

med ca. 985 navne (tidl. ca. 835 navne). Tyskland (D), Polen (PL), Estland (EST),

Letland (LET), Litauen (LIT), Rusland (RUS,USSR)

Palæontologi,

England, Benelux, Frankrig, Nordamerika, 3 med ca. 1130 navne (tidl. ca. 910

navne). England (UK), Irland (IRL), Holland (NL), Belgien (B), Luxembourg (LUX),

Frankrig (F), Østrig (A, Østrig-Ungarn (A-H)), Schweiz (CH), Tjekkoslovakiet,

Tjekkiet (TCH,ZR), Spa-nien (E), Portugal (POR), Italien (I), Grækenkland (GR),

Canada (CAN), USA (US), Argentina (ARG), Australien (AUS), New Zeeland (NZL)

Glacial,

4 med ca. 1105 navne (tidl.

815 navne). Denne dækker samtlige lande

Arbejdet

er påbegyndt februar 2008 og afsluttet oktober 2009

Første

fase med gennemgang af tilgængelig litteratur (monografier, populærvidenskabelige

bøger herunder litteraturhenvisninger, artikler i palæontologiske tidsskrifter

(VARV, Der Ge-schiebesammler, Geschiebekunde Aktuell, APH Hannover Geologisk

Nyt, Fossilien)

Anden

fase med udskilning af ikke relevante navne

Tredje

fase med søgning i ny supplerende litteratur (svenske encyclopedier,

oversigter) og på internettet

Fjerde

fase søgning på internettet på navne (primært google.com og de enkelte

landes egne websider, Tyskland, Polen, Estland, Rusland), herunder kontrol som

kildekritik

Femte

fase er en redigering, hvor flere navne er blevet rettet for fejl, og istiden er

gennemgået bedre. Samtidig er lidt flere navne kommet til

Enkelte

navnes data kan dog være tvivlsomme (personsammenfald inden for samme historisk

periode)

2

tyske bibliografier skal fremhæves:

Fritz

Kaerlein, Bibliographie der Geschiebe des pleistozänen Vereisungsgebietes

Nordeuropas, Teil II (Hamburg 1985), og

Gerhard

Schöne, Bibliographie der Geschiebe des pleistozänen Vereisungsgebietes

Nordeuropas, Teil VI (Greifswald 2005)

Eksempler

på primær litteratur med historik, eller med udsøgte litteraturlister:

A.G.

Högbom, Geologiens udvikling i det nittende århundrede (1923),

Fritz

Brotzen, On Tylocidaris species (echinoidea) (1959),

Axel

Garboe, Dansk geologis historie I+II (1959+61),

British

Palaeozoic Fossils (1964,1975)/ British Mesozoic Fossils (1962,1975) + British

Caenozoic Fossils (1963,1975)

Kurt

Hucke, Erhard Voigt, Einführung in die Geschiebeforschung (1967),

Andreas

E. Richter, Handbuch des Fossiliensammlers (1981,1991),

Per

H. Lundegårdh, Sven Laufeld, Norstedts store stenbok (1984),

Ellis

Owen, Andrew B. Smith/ Jens Lehmann, Kreidefossilien (1987,91),

Palle

Gravesen: Fossiliensammeln in Südskandinavien (1993),

Werner

Schulz, Geologischer Führer für den norddeutschen Geschiebesammler (2003), og

Niels Bonde et al., Danekræ, Danmarks bedste fossiler (2009)

For

istiden danner en populærvidenskabelig bog,

Windsor

Chorlton/ Henning Dehn-Nielsen og Troels V. Østergård, Jordens hemmeligheder,

Istider (1983,92) udgangspunktet, opfulgt af

Nordisk

Ministerråds, Israndslinier i Norden (red. S. Andersen og S.S. Pedersen, 1998).

Langt flere navne kunne nemt indgå, samt dybere research foretages, men hovedvægten

er lagt på palæontologien

For

istiden gælder mere, at få de større forskere placeret i forhold til

hinanden, og få navne på enkelte af de mere kendte personer indenfor glacial

forskning i Skandinavien og N-Tysk-land

Til

at starte med dækkede listen ca. 500 navne, men ender med et tal nær 3785

(tidl. 2800)

Ikke

alle forskere/ eller udøvende samlere med artikler er oplistet, herunder

tillige artikler på nettet, men de 4 oversigter viser et samspil mellem

iagttagelser, stillede spørgsmål, ideer, undersøgelser, konklusioner, litterær

research til udsendte artikler – at fortidens dyreverden fortsat både rejser

nye svar og nye spørgsmål

2009,

det internationale Charles Darwin år

D

Introduktion zur Geschiebe

Historik  

(DA,

dänisch/ DE, deutsch/ EN, englisch)

/Pavobeisselinopsis obliata(KADE), Bryozoa 

(Researche

und Redigierung, Mogens K Hansen, Fynske fossilsamlere, März und November 2009) 

Geschiebe

Historik, FF, beseht aus af 7 Dateien 

· 

       

Introduktion zum Geschiebe Historik/

·         

Geologische Zeittafel/

· 

       

Index/

·         

Paläontologie, Skandinavien/

·         

Paläontologie, Tyskland (Deutschland), Baltikum, Rusland (RuBland)/

·         

Paläontologi, England, Benelux, Frankrig (Frankreich),


           (Schweiz, Østrig (Östrich)),

Canada (kanada), USA, (Australien)/

·         

Glazial/Kvartär, Geologie und Sratigraphie

Das

Ziel mit der Übersicht sind ein Überblick über verschiedene Paläontologen/Schriftsteller

zu schaffen, ihren Arbeitsgebiete die in den Artikeln/Werke beschreiben wird.

sowie eventuell volle Namen und Daten an jener Autor(in). Wer ist der Person

hinter der Name?

Jahreszahl

und Periode auf die einzige Artikeln/Werke des Autors kann das ganze

wissenschaftliche Arbeit umfassen, am meistens ist es nur Teile davon, Werke und

Artikeln, die z. B. Untersuchungen und Bestimmungen von nordwesteuropäische

Stratigraphie oder die fos-sile Fauna beschreiben und umhandeln

Ein

andere Grundidee ist sämtliche Autoren in eine Zeitepoche jeder 25 Jahre zu

setzen, u.A. zu sehen, welche andere gleichzeitige Forschern, die das

naturwissenschaftliche Raum domi-niert oder beeinflusst hatten

Hierzu

kurz zu bemerken, der grösste Teil die Autoren hatten in ihre Mitwelt ihren

Publikationen erschienen; für andere galten, das ihren Artikeln nur in

begrenzende, enge Kreise zir-kulierten, und nur von der Nachwelt ein grössere

und internationale Gewogenheit erreicht hatte

Stellt

man die Autoren/Forschern und auch einige Sammlern in einen chronologisch

Verlauf auf, kann einen gleichzeitige naturwissenschaftliche Prozess gefolgt

werden. Einige Heraus-gabe bringt neue brauchbare Wissen auf verschiedene

Niveaus und ist eventuell die erste Be-schreibung eines Fund/Fundgruppe mit mögliche

Holotypus

Andere

Herausgabe gewinnen nur kurzzeitige Verwendung, weil andere, neuen Artikeln die 

viel länger erreichen. Ausserdem trägen andere Wissenschaftsrichtungen

bei für die paläon-tologische Forschung, von Biologie zur Geografie 


Die

Paläontologie kann in dieser Weise von der Renaissance bis heute gefolgt werden,

und folgt sowie die philosophische wie die politische Strömungen der Mitwelt

Nur

in die 4 grosse Übersichten kann man ausserdem sehen, das es auch ein grosse

Teil weibliche Forschern/Sammlern gibt. Die haben manchmal grössere Werke über

Mikrofauna u.A. Bryozoen und Brachiopoden, aber auch über Vertebraten wie

Fische und Tetrapoden gemacht

Geologisk

tidstavle

(geologische Zeittafel) bringt eine kurze historische Liste von die erste

stratigraphische Beschreibungen (und viel spätere, grössere Untersuchungen) für

die Termen den vielen Perioden

Index

zeigt ob ein Forscher/eventuell Sammler erwähnt ist, und wo man für dies in

die 3 Übersichten suchen muss

(z.

B., K. HUCKE, 1917-67, D, 2 = Tyskland (Deutschland), Periode 1901-25), oder A.A.

ÖPIK, 1927-79, EST, AUS, 2 = Estland, eventuell Australien, Perioden 1926-50)

Für

die Eiszeit sind alle Namen unter Glacial (Glac) gesammelt

Letzte

Zahl nach einer Name, 1-4 referiert zu welche Gruppe man suchen muss

Palæontologi,

Skandinavien, 1 mit rund

560 Namen (früher rund 450 Namen). Danmark/ Dänemark (DK), Sverige/ Schweden

(S), Norge/Norwegen (N), Finland/Finnland (SF), Island (ISL)

Palæontologi,

Tyskland, Baltikum og Rusland, 2

mit rund 985 Namen (früher rund 835 Namen). Tyskland/Deutschland (D), Polen

(PL), Estland (EST), Letland/Lettland (LET), Litauen (LIT), Rusland/Russland (RUS,USSR)

Palæontologi,

England, Benelux, Frankrig, Nordamerika, 3

mit rund 1130 Namen (früher rund 910 Namen). England (UK), Irland (IRL),

Holland/die Niederlande (NL), Belgien (B), Luxembourg (LUX), Frankrig/Frankreich

(F), Østrig/Österreich (A, Østrig-Ungarn/Österreich-Ungarn (A-H)), Schweiz

(CH),

Tjekkoslovakiet,

Tjekkiet/die Tschechoslowakei, Tschechien (TCH,ZR), Spanien (E), Portugal (POR),

Italien (I), Grækenkland/Griechenland (GR), Canada/Kanada (CAN), USA (US),

Ar-gentina/Argentinien (ARG), Australien (AUS), New Zeeland/Neu’seeland (NZL)

Glacial,

4 mit rund 1105 Namen (früher rund 815 Namen), der sämtliche Geländer umfasst

Die

Arbeit hat Februar 2008 angefangen und wurde Oktober 2009 beendet

Erste

Phase mit Durchgang von zugängliche Literatur (Monographien, populärwissenschaftlichen

Büchern hierunter Literaturhinweise, Artikeln in paläontologische

Zeitschriften (VARV, Der Geschiebesammler, Geschiebekunde Aktuell, APH Hannover,

Geologisk Nyt, Fossilien)

Zweite

Phase mit Ausscheidung von nicht relevante Namen

Dritte

Phase mit Suchen in neue ergänzende Literatur (schwedische Enzyclopädien,

Annalen) und auf das Internet

Vierte

Phase mit Suchen an spezifikke Namen auf das Internet (primär google.com und

die einzige Webseiten die einzige Geländer: Deutschland, Polen, Estland,

Russland), hierunter Kontrolle als Quellenkritik

Fünfte

Phase ist eine Redigierung, wo mehre Namen von Fehlern korrigiert sind, und die

Eiszeit, glaziale Forschung wesentlich verbessert ist. Gleichseitig sind mehre

Namen zuge-kommen

Einige

Daten, die ein Name gehört, kann doch zweifelhaft sein (Personenzusammenfall

binnen die selbe historische Periode)

2

deutsche Bibliographien muss hier hervorgeheben:

Fritz

Kaerlein, Bibliographie der Geschiebe des pleistozänen Vereisungsgebietes

Nordeuropas, Teil II (Hamburg 1985), und

Gerhard

Schöne, Bibliographie der Geschiebe des pleistozänen Vereisungsgebietes

Nordeuropas, Teil VI (Greifswald 2005)

Beispiele

von primäre Literatur mit Historik, oder mit ausgesuchte Literaturlisten:

A.G.

Högbom, Geologiens udvikling i det nittende århundrede (1923, S),

Fritz

Brotzen, On Tylocidaris species (echinoidea) (1959, S),

Axel

Garboe, Dansk geologis historie I+II (1959+61, DK),

British

Palaeozoic Fossils (1964,1975)/ British Mesozoic Fossils (1962,1975) + British

Caenozoic Fossils (1963,1975, UK)

Kurt

Hucke, Erhard Voigt, Einführung in die Geschiebeforschung (1967, D,NL),

Andreas

E. Richter, Handbuch des Fossiliensammlers (1981,1991, D),

Per

H. Lundegårdh, Sven Laufeld, Norstedts store stenbok (1984, S),

Ellis

Owen, Andrew B. Smith/ Jens Lehmann, Kreidefossilien (1987,91, UK/D),

Palle

Gravesen: Fossiliensammeln in Südskandinavien (1993, DK/D),

Werner

Schulz, Geologischer Führer für den norddeutschen Geschiebesammler (2003, D),

und Niels Bonde et al., Danekræ, Danmarks bedste fossiler (2009, DK)

Für

die Eiszeit bildet ein populärwissenschaftliches Buch,

Windsor

Chorlton/ Henning Dehn-Nielsen og Troels V. Østergård, Jordens hemmeligheder,

Istider (1983,92, UK/DK) das Ausgangspunkt, verfolgt u.A. mit

Nordisk

Ministerråds, Israndslinier i Norden (red. S. Andersen og S.S. Pedersen, 1998,

DK).

Viel

mehr Namen konnten leicht eingehen, und tiefere Reserarche gemacht werden, aber

das Schwergewicht war immer auf die Paläontologie belegt

Für

die Eiszeit gilt mehr um die grössere Forschern in Verhältnis zu einander zu

platzieren, und wer in Skandinavien und Norddeutschland haben sich mit glaziale

Verhältnisse beschäf-tigen

Im

Anfang bildet die Liste rund 500 Namen, und endet mit fast 3785 Namen (früher

2800 Namen)

Nicht

jede Forscher/ oder ausübender Sammler mit Artikeln sind aufgelistet, hierunter

auch Artikeln die auf das Internet liegen. Aber die 4 Übersichten zeigt ein

Zusammenwirken zwis-chen Beobachtungen, gestellte Fragen, Ideen, Untersuchungen,

Konklusionen, literarische Researche u.a.m. – das die Tierwelt der Vorzeit

noch beide werfen neue Antworte sowie neue Fragen auf 


2009,

das internationale Charles Darwin Jahr

UK

Introduction to history

of geschiebe 

(DA, danish/ DE, german/ EN, english)

(geschiebe

are boulders, sediments, pebbles etc. pushed by glaciers) 

/Pavobeisselinopsis obliata (KADE), Bryozoa 

(Research

and edition, Mogens K Hansen, Fynske fossilsamlere, March and  November 2009) 

Geschiebe historik, FF,

contains 7 files

 


·         

Introduktion to geschiebe historik/

·         

Geological timescale/


·         

Index/

·         

Palaeontology, Skandinavien (Scandinavia)/


·         

Palaeontology, Tyskland (Germany), Baltikum (the Baltic States), Rusland

(Russia)/

·         

Palaeontology, England, Benelux, Frankrig (France), (Schweiz (Switzerland),

Østrig (Austria)), Canada, USA, (Australien) (Australia)/

·         

Glacial/Quaterny geology and stratigraphy

The

purpose of the review is to make an overview of the different palaeontologists/authors,

their working areas mentioned in their articles/works, plus adding entire names

and curricu-lum vitae on each Author. Who is the person behind the name?

Year,

date and period for each Author’s articles/works might cover the entire

scientific work, but mostly it just refers parts of books or articles, example

if the mentioned only covers sur-veys and identification of NW-european

stratigraphy or its fossil fauna

Another

basal idea is to insert all the authors into time spans at 25 years, among other

things to see which contemporary scientists there may have dominated or

influenced this scientific area

It

is to be noticed, that the majority of the authors at that time had their works

published; for others, their articles have only circulated in a limited or

smaller circle, but much later the articles have achieved a far more

international attention  

By

inserting the authors/scientists and some fossil collectors in a chronological

sequence, a scientific process can be followed. Some publications can bring new,

usable knowledge at many levels, and may eventual be the first description of a

find, or group of finds with a pos-sible holotype

Other

publications just gain a short period of use, before more new works/articles

achieve much more long living attention. Other branches of science moreover

contribute to the pa-laeontology research, from biology to geography

The

palaeontology can in this way be followed from the renaissance until today, and

follow as well the philosophical and political main currents of that time

Only

in the 4 big reviews, one can in addition see that a great part of female

scientists/collectors are listed. Great works have been made in Microfaunas,

among other things bryozo-ans and brachiopods, and even in vertebrates as fish

and tetrapods

Geologisk

tidstavle

(geological timescale) brings a short, historical list of the first

stratigraphical records (and much later, bigger descriptions) for the many terms

of the periods

Index

show if a given scientist/or fossil collector is mentioned, and where one shall

look to find the person in the 3 palaeontology reviews

(an

example, K. HUCKE, 1917-67, D, 2 = Tyskland (Germany), period 1901-25), or A.A.

ÖPIK, 1927-79, EST, AUS, 2 = Estland (Estonia), or Australien (Australia),

period 1926-50)

For

the ice age all the names are gathered under Glacial (Glac)

The

last number after a name, 1-4 refer to the very group one can search

Palæontologi,

Skandinavien, 1

with roughly 560 names (earlier roughly 450 names). Danmark/Denmark

(DK), Sverige/ Sweden (S), Norge/Norway (N), Finland (SF), Island/Iceland (ISL)

Palæontologi,

Tyskland, Baltikum og Rusland, 2

with roughly 985 names (earlier roughly 835 names). Tyskland/Germany (D), Polen/Poland

(PL), Estland/Estonia (EST), Letland/Latvia (LET), Litauen/Lithuania (LIT),

Rusland/Russia (RUS,USSR)

Palæontologi,

England, Benelux, Frankrig, Nordamerika, 3

with roughly 1130 names (earlier  roughly

910 names). England/ United Kingdom (UK), Irland/Ireland (IRL), Holland/the

Ne-therlands (NL), Belgien/Belgium (B), Luxembourg (LUX), Frankrig/France (F),

Østrig/Austria (A, Østrig-Ungarn/Austria-Hungary (A-H)), Schweiz/Switzerland

(CH), Tjekkoslovakiet, Tjek-kiet/Czechoslovakia, Czech Republic (TCH,ZR),

Spanien/Spain (E), Portugal (POR), Italien/ Italy (I), Grækenkland/Greece (GR),

Canada

(CAN), USA (US), Argentina (ARG), Australien/Australia (AUS), New Zeeland (NZL)

Glacial,

4

with roughly 1105 names (earlier roughly 815 names) covers the entire countries

This

work started in February 2008 and finished October 2009

First

phase with going through available literature (monographs, popular books

including literary references, articles in popular periodicals (VARV, Der

Geschiebesammler, Geschiebe-kunde Aktuell, APH Hannover, Geologisk Nyt,

Fossilien)

Second

phase with elimination of non relevant names

Third

phase with searching in new supplementary literature (swedish encyclopedics,

annals, and the internet)

Fourth

phase with searching on the internet on specific names (primary google.com and

the websites for certain countries: Germany, Poland, Estonia, Russia), including

control as source criticism

Fifth

phase is yet another edition, where several names have been corrected, and the

ice age, glacial research has been improved. At the same time more names have

been listedl

A

fewer data belonging to a name may be doubtful (person coincidence within the

same historical period, i.e. two or more persons with the same name and

interests)

2

german bibliographs must be accentuated:

Fritz

Kaerlein, Bibliographie der Geschiebe des pleistozänen Vereisungsgebietes

Nordeuropas, Teil II (Hamburg 1985), and

Gerhard

Schöne, Bibliographie der Geschiebe des pleistozänen Vereisungsgebietes

Nordeuropas, Teil VI (Greifswald 2005)

Examples

on primary literature of historically interest, or included selected literature

lists:

A.G.

Högbom, Geologiens udvikling i det nittende århundrede (1923, S),

Fritz

Brotzen, On Tylocidaris species (echinoidea) (1959, S),

Axel

Garboe, Dansk geologis historie I+II (1959+61, DK),

British

Palaeozoic Fossils (1964,1975)/ British Mesozoic Fossils (1962,1975) + British

Caenozoic Fossils (1963,1975, UK)

Kurt

Hucke, Erhard Voigt, Einführung in die Geschiebeforschung (1967, D/NL),

Andreas

E. Richter, Handbuch des Fossiliensammlers (1981,1991, D),

Per

H. Lundegårdh, Sven Laufeld, Norstedts store stenbok (1984, S),

Ellis

Owen, Andrew B. Smith/ Jens Lehmann, Kreidefossilien (1987,91, UK/D),

Palle

Gravesen: Fossiliensammeln in Südskandinavien (1993, DK/D),

Werner

Schulz, Geologischer Führer für den norddeutschen Geschiebesammler (2003, D),

and Niels Bonde et al., Danekræ, Danmarks bedste fossiler (2009, DK)

For

the ice age a popular book,

Windsor

Chorlton/ Henning Dehn-Nielsen og Troels V. Østergård, Jordens hemmeligheder,

Istider (1983,92, UK/DK) forms the starting point, followed by amongst others,

Nordisk

Ministerråds, Israndslinier i Norden (red. S. Andersen og S.S. Pedersen, 1998,

DK).

Many

more names could easily be added, as well as more research could be done, but

the main emphasis is laid on palaeontology

For

the ice age, it more counts to let the scientists be placed in relationship to

each other, and to see which persons in both Scandinavia and Germany, who worked

with glacial aspects

In

the beginning the list existed by roughly 500 names, and ends up with a number

at 3785 (earlier 2800)

Not

every scientist/ or fossil collector with articles are listed, including

articles placed on the internet. But the 4 reviews show an interaction between

observations, asked questions, sur-veys, conclusions, literary research etc. –

and that the faunas of the past, both raise new answers as well as new questions


2009,

the international Charles Darwin year